Maluch+

1. Żłobek Wesołe Słoniątko otrzymał dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pod nazwą: Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

2. Wysokość dofinansowania (dotacji „Maluch+ 2018”) należnej na 1 dziecko uczęszczające do Żłobka Wesołe Słoniątko w roku 2018 wynosi maksymalnie 150 zł miesięcznie.

3. Dofinansowanie (dotacja „Maluch+ 2018”) dotyczy siedziby żłobka Wesołe Słoniątko przy ul. Filaretów 5 jak i oddziału Żłobka przy ul. Batorego 68.

4. Dofinansowanie (dotacja „Maluch+ 2018”) przeznaczone zostało w całości na refundowanie wyżywienia w kwocie do 150 zł.

5. Dofinansowanie (dotacja „Maluch+ 2018”) w kwocie 150 zł przyznane jest w formie refundacji, a zwrot następuje jedynie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy rodzica z którego dokonano ostatniej opłaty za wyżywienie lub opłaty za żłobek (w przypadku tego samego rachunku bankowego).

6. Dofinansowanie (dotacja „Maluch+ 2018”) obejmuje okres od stycznia 2018 roku do grudnia 2018 roku.

7. Żłobek będzie dokonywał refundacji (zwrotu) opłat za wyżywienie ponoszonych miesięcznie przez rodzica – nie więcej niż 150 zł miesięcznie zgodnie z harmonogramem przyznania i uruchomienia środków finansowych pochodzących z dotacji, tj.: przekazania dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

8. Zasady opłat za wyżywienie i zwrotu kwoty 150 zł są następujące:

a. Rodzic – tak jak do tej pory – dokonuje comiesięcznej opłaty za wyżywienie zgodnie z wyliczeniem otrzymywanym ze żłobka na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, tj. w kwocie która widnieje na wyliczeniu.

b. Rodzic samodzielnie nie dokonuje żadnych potrąceń, pomniejszeń itp., z kwot wskazanych na wyliczeniu z otrzymaną dotacją, jakiekolwiek potrącenie uznane zostanie za nie dokonanie opłaty za wyżywienie i wiąże się w konsekwencji z wezwaniem do zapłaty. To oznacza, że jeśli na wyliczeniu za dany miesiąc opłaty za wyżywienie opłata wynosi np.: 180 zł – to w takiej właśnie kwocie rodzic dokonuje przelewu.

c. Żłobek dokona refundacji (zwrotu) opłat za wyżywienie natychmiast jak otrzyma środki finansowe z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Środki (dotacja) z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jest przekazywana (uruchamiana) – najczęściej – dwa razy w roku tj. w połowie roku i na zakończenie roku.

d. Przekazanie (uruchomienie) dofinansowania (dotacji „Maluch+2018”) w połowie roku sprawi, że refundacja (zwrot) dokonana zostanie wstecz począwszy od miesiąca stycznia 2018 r.,
Przykład: jeżeli dziecko uczęszczało do żłobka od miesiąca stycznia 2018 r., rodzic otrzyma zwrot począwszy od miesiąca stycznia 2018 r., jeżeli dziecko uczęszczało od miesiąca marca 2018 r., rodzic otrzyma zwrot począwszy od miesiąca marca 2018 r. etc. Kwota zwrotu będzie ustalona wg faktycznie poniesionych kosztów za dany miesiąc nie więcej niż 150 zł.

9. Zasady i wysokość refundacji (zwrotu) ponoszonych przez rodzica opłat za wyżywienie.

a. Zwrotu opłaty za wyżywienie dokonuje się w wysokości faktycznie poniesionej opłaty przez rodzica w danym miesiącu nie więcej niż 150 zł na jedno dziecko miesięcznie.
Przykład 1.: jeżeli opłata za wyżywienie wynosiła w danym miesiącu np.: 190 zł – rodzic otrzyma zwrot w kwocie maksymalnej 150 zł.
Przykład 2.: jeżeli opłata za wyżywienie wynosiła w danym miesiącu 115 zł – rodzic otrzyma zwrot w kwocie 115 zł.

b. Refundacja (zwrot) za każdy miesiąc nie podlega zsumowaniu
Przykład.: jeżeli w miesiącu kwietniu opłata za wyżywienie wynosiła 120 zł – rodzic otrzyma zwrot za kwiecień maksymalnie 120 zł, i nie ma nadwyżki w postaci 30 zł która przechodzi na kolejny miesiąc.

c. Mając na uwadze postanowienia pkt 10 oświadczam i przyjmuję do wiadomości, ze przyznana dotacja nie przechodzi na kolejny miesiąc w przypadku jej niewykorzystania w miesiącu za który przysługuje.