Projekt: Dostępny Żłobek 2024

Cel:

 1. celem projektu jest stworzenie warunków dla 10 rodziców/opiekunów prawnych zamieszkujących w Tychach.

Okres obowiązywania/trwania projektu:

 • projekt „Dostępny Żłobek 2024” będzie realizowany w od listopada 2023 do grudnia 2024.

 

Możliwości:

 1. projekt umożliwia rodzicom/opiekunom prawnym dostęp do usług opiekuńczych w żłobku Wesołe Słoniątko w bardzo niskiej cenie.
 2. projekt umożliwia skorzystanie z opieki dla dzieci i korzystanie z zajęć dostępnych w żłobku.
 3. projekt umożliwia wyrównanie szans na możliwość powrotu do pracy rodzicom, którym sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3 to utrudnia.
 4. projekt „Dostępny Żłobek – 2024” zapewnia czesne w kwocie 480 zł za każdy miesiąc opieki do 31.12.2024 r.

 

Do kogo skierowany jest projekt:

 1. Dla rodziców zamieszkałych w Tychach wychowujących dzieci do lat 3.

Koszty uczestnictwa w projekcie:

 1. Koszty miesięczne w roku 2023: czesne w kwocie 480 zł / m-c, (cena dotyczy opłaty za czesne),
 2. Koszty miesięczne w roku 2024: czesne w kwocie 480 zł / m-c, (cena dotyczy opłaty za czesne),
 3. Koszty jednorazowe: opłata wstępna w kwocie 200 zł.,
 4. Rodzic nie ponosi opłat za wyżywienie. (Opłata za wyżywienie pokrywana jest w ramach projektu),

Dokumentacja niezbędna podczas zawierania umowy w ramach projektu „Dostępny Żłobek – 2024”:

 1. posiadanie aktualnego adresu zamieszkania w mieście Tychy,

Dofinansowanie pobytu w żłobku z ZUS (400+)
Uczestniczący w projekcie rodzice mogą skorzystać z dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku zgodnie z przepisami określonymi w rozdziale 8a Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r., o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. ( Dz.U.2023.204 t.j. z dnia 30.01.2023 r., z późn. zm.). Skorzystanie z dofinansowania w zakresie warunków przyznania dofinansowania, wysokości dofinansowania i innych postanowień następuje na zasadach określonych w powyższych przepisach rozdziału 8a ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.  

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej ZUS dofinansowanie obniżenia opłaty w żłobku przysługuje: ( https://www.zus.pl/-/dofinansowanie-pobytu-w-zlobku

„Dofinansowanie przysługuje Ci, jeśli:

 

 • jesteś rodzicem dziecka, opiekunem prawnym lub osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym;
 • dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna;
 • nie otrzymujesz na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

 

Możesz skorzystać z dofinansowania opłaty za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna dziecka:

 

  1. pierwszego i jedynego w rodzinie;
  2. pierwszego w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO;
  3. drugiego i kolejnego w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy i na które ZUS przyznał RKO i pobrałeś RKO w łącznej przysługującej Ci wysokości”.

 

Informacje dodatkowe:

 1. W projekcie mogą wziąć udział Rodzice którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do żłobka Wesołe Słoniątko.
 2. W projekcie mogą także uczestniczyć Rodzice których dziecko lub dzieci uczęszczały wcześniej do żłobka (w poprzednich latach) jeśli zapisują kolejne dziecko do żłobka.
 3. Dofinansowaniu w ramach projektu „Dostępny Żłobek – 2024” podlega wyżywienie dziecka w żłobku Wesołe Słoniątko. Rodzic uiszcza kwotę 480 zł, będącą kwotą czesnego za każdy miesiąc obecności dziecka w żłobku z góry do 5 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
 4. Założenia projektu „Dostępny Żłobek 2024” realizowanego w Żłobku Wesołe Słoniątko obejmują opiekę trwającą w godzinach od 9.00 do 14.00.
 5. Rodzic jednorazowo, podczas zapłaty za pierwsze czesne, uiszcza bezzwrotną opłatę wstępną w kwocie 200 zł. Opłata ta ponoszona jest tylko raz bez względu na długość trwającej umowy.
 6. Wszystkich opłat dokonuje się tylko za pomocą przelewów bankowych.
 7. Przystępujący do projektu rodzice/opiekunowie prawni podpisują umowę o sprawowanie opieki nad dzieckiem i niezbędne zgody oraz oświadczenia. W ramach projektu obowiązują wszystkie oświadczenia czy regulaminy funkcjonujące w żłobku.
 8. W projekcie mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Tychów bez względu na narodowość.
 9. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania na inny niż adres w Tychach rodzic powiadamia żłobek w terminie do 3 dni roboczych. Zmiana miejsca zamieszkana związana jest z natychmiastową utratą miejsca w projekcie i natychmiastowym rozwiązaniem umowy zawartej pomiędzy żłobkiem Wesołe Słoniątko, a rodzicem. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w niniejszym odnośniku rodzic może skorzystać z oferty żłobka przeznaczonej dla dzieci nie zamieszkałych w mieście Tychy.
 10. W związku z celem niniejszego projektu „Dostępny Żłobek – 2024”, dopuszcza się możliwość rozpoczęcia projektu już w roku 2023 albowiem zapewnienie opieki dla najmłodszych jest kwestią priorytetową zważając na zaproponowane w tymże projekcie warunki cenowe.