Projekt: Rodzice aktywni zawodowo – 2023

Cel:

 1. celem projektu jest stworzenie warunków dla 15 rodziców/opiekunów prawnych z miasta Tychy, pozwalających na powrót lub podjęcie pracy.

Okres obowiązywania/trwania projektu:

 • projekt „Rodzice aktywni zawodowo – 2023” będzie realizowany w latach 2023 i 2024. (w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości realizowania projektu w roku 2024 informujemy, że żłobek uzyskał zgodę na realizowanie projektu w roku 2024 tj. do dnia 31.08.2024 r. W roku 2024 miesięczny koszt uczestnictwa będzie się niewiele różnił od kosztu przewidzianego w 2023 r.. zob.: koszty uczestnictwa w projekcie).
 •  

  Możliwości:

  1. projekt umożliwia rodzicom/opiekunom prawnym dostęp do usług opiekuńczych w żłobku Wesołe Słoniątko i powrót do aktywności zawodowej.
  2. projekt umożliwia wyrównanie szans na możliwość powrotu do pracy rodzicom, którym sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3 to utrudnia. 
  3. projekt „Rodzice aktywni zawodowo – 2023” daje szansę na znalezienie bądź powrót do pracy poprzez zapewnienie czesnego w kwocie 370 zł za każdy miesiąc opieki do 31.12.2023 r, oraz zapewnienie czesnego w kwocie 420 zł za każdy miesiąc opieki od 01.01.2024 do 31.08.2024 r. 

   

  Do kogo skierowany jest projekt:

  1. Dla rodziców bezrobotnych bądź pracujących w niepełnym wymiarze ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,
  2. Dla matek samotnie wychowujących dzieci do lat 3,
  3. Dla matek uczących się,
  4. Dla rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny,
  5. Dla rodziców będących w trudnej sytuacji społeczno-finansowej. 

  Koszty uczestnictwa w projekcie:

  1. Koszty miesięczne w roku 2023: czesne w kwocie 370 zł / m-c, (cena taka obowiązuje od chwili podpisania umowy w roku 2023 do dnia 31.12.2023 r.),
  2. Koszty miesięczne w roku 2024: czesne w kwocie 420 zł / m-c, (cena taka obowiązuje od dnia 01.01.2024 r., do dnia 31.08.2024 r.),
  3. Wyżywienie w kwocie 16 zł/dzień. 
  4. Koszty jednorazowe: opłata wstępna w kwocie 200 zł., (koszty opłaty wstępnej obejmują tylko jedną opłatę za rok 2023 i rok 2024 do dnia 31.08.2024 r.).

   
  Dokumenty które rodzic okazuje – do wglądu – podczas zawierania umowy w ramach projektu „Rodzice aktywni zawodowo – 2023”:

  1. Osoby bezrobotne – zaświadczenie z Urzędu Pracy,
  2. Osoby pracujące w niepełnym wymiarze czasu pracy – zaświadczenie z zakładu pracy bądź oświadczenie,
  3. Osoby uczące się – zaświadczenie ze szkoły,
  4. Matki samotnie wychowujące – orzeczenie Sądu o rozwodzie – prawomocny wyrok rozwodowy lub akt małżeństwa z USC z adnotacją o zapadłym orzeczeniu rozwodowym, postanowienie o zabezpieczeniu alimentów, oświadczenie o sytuacji rodzinnej,
  5. Karta Dużej Rodziny,
  6. Decyzje z MOPS lub innych instytucji świadczące o trudnej sytuacji rodzinnej, społeczno – finansowej.
   Uczestniczący w projekcie rodzice mogą skorzystać z dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku zgodnie z przepisami określonymi w rozdziale 8a Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 przysługuje. Skorzystanie z dofinansowania w zakresie warunków przyznania dofinansowania, wysokości dofinansowania i innych postanowień następuje na zasadach określonych w powyższych przepisach rozdziału 8a. 

   Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej ZUS dofinansowanie obniżenia opłaty w żłobku przysługuje: ( https://www.zus.pl/-/dofinansowanie-pobytu-w-zlobku

  „Dofinansowanie przysługuje Ci, jeśli:

   

 • jesteś rodzicem dziecka, opiekunem prawnym lub osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym;
 • dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna;
 • nie otrzymujesz na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).
 •  

  Możesz skorzystać z dofinansowania opłaty za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna dziecka:

   

  1. pierwszego i jedynego w rodzinie;
  2. pierwszego w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO;
  3. drugiego i kolejnego w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy i na które ZUS przyznał RKO i pobrałeś RKO w łącznej przysługującej Ci wysokości”.
  4.  

  Informacje dodatkowe:

  1. W projekcie mogą wziąć udział Rodzice którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do żłobka Wesołe Słoniątko.
  2. W przypadku Rodziców którzy mają zawartą i trwającą umowę ze żłobkiem możliwe jest przystąpienie do projektu jeśli zapisywane jest do projektu kolejne dziecko.
  3. W projekcie mogą także uczestniczyć Rodzice których dziecko lub dzieci uczęszczały wcześniej do żłobka (w poprzednich latach) jeśli zapisują kolejne dziecko do żłobka.
  4. W przypadku osób bezrobotnych aby przystąpić do projektu “Rodzice aktywni zawodowo 2023” należy legitymować się brakiem pracy. Brakiem pracy należy legitymować się podczas podpisywania umowy ze żłobkiem w ramach realizowanego projektu.
   1. Natomiast późniejsze uzyskanie zatrudnienia przez rodzica którego dziecko uczestniczy w projekcie nie pozbawia udziału w tym projekcie.
  5. Przystępujący do projektu rodzice/opiekunowie prawni podpisują umowę o sprawowanie opieki nad dzieckiem i niezbędne zgody oraz oświadczenia. W ramach projektu obowiązują wszystkie oświadczenia czy regulaminy funkcjonujące w żłobku
  6. W projekcie mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Tychów bez względu na narodowość.