Informacja dla rodziców o zamknięciu żłobka Wesołe Słoniątko w dniach od 27 marca do 11 kwietnia

25.03.2021

Szanowni Rodzice uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r., (Dz.U z dn 26.03.2021 poz. 560) żłobki w tym żłobek Wesołe Słoniątko zostaje zamknięty w dniach od 27 marca 2021 r., do 11 kwietnia 2021 r. Jednakże żłobek zapewnia opiekę oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne na dotychczasowych zasadach dla dzieci rodziców którzy zgodnie z § 1 pt.3 rozporządzenia:

1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
5) wykonują działania ratownicze,
6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej,
8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub
osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych
oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek.”

Informujemy także, iż w związku z zamknięciem żłobka Wesołe Słoniątko w okresie od 27 marca 2021 r., do 9 kwietnia 2021 r., – dla rodziców dzieci które nie będą uczęszczać do żłobka – obniża się czesne za miesiąc kwiecień 2021 r., do kwoty 400 zł płatnej do 5 kwietnia 2021 r.