INFORMACJA DLA RODZICÓW ZWIĄZANA Z OTWARCIEM ŻŁOBKA WESOŁE SŁONIĄTKO W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

16.05.2020

Szanowni Rodzice uprzejmie informujemy, iż otwarcie żłobka Wesołe Słoniątko nastąpi w dniu 20 maja 2020 r.

Od dnia 20.05.2020 r., opiekę w żłobku mają zapewnioną dzieci których rodzice deklarowali chęć jak najwcześniejszego powrotu dziecka do żłobka.

Równocześnie prosimy o bieżące przekazywanie informacji o potrzebie zapewnienia opieki w żłobku dla Państwa dziecka w szczególności od dnia 20.05.2020 czy od dnia 25.05.2020 r., a także w późniejszych terminach.

Informacje takie pozwolą na zorganizowanie pracy żłobka dostosowanej do liczby zgłoszonych dzieci wobec ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym.

Zgłoszenie potrzeby zapewnienia dziecku opieki w żłobku należy przesłać na adres mailowy: wesole@sloniatko.pl

Żłobek Wesołe Słoniątko będzie działał z pewnymi ograniczeniami podyktowanymi obecną sytuacją związaną z zagrożeniem epidemicznym – wstępne zasady:

1. Żłobek będzie funkcjonować w nowym reżimie sanitarnym z ograniczoną liczbą dzieci w grupie z zachowaniem bezpiecznych odległości oraz z ograniczoną ilością zabawek,

2. Obowiązuje kategoryczny zakaz przynoszenia z zewnątrz do żłobka jakichkolwiek zabawek, jedzenia czy picia,

3. W okresie zagrożenia epidemicznego żłobek będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30 , podane godziny zostaną zmienione z chwilą odwołania stanu zagrożenia epidemicznego czy zmiany wytycznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego,

4. Do żłobka będzie mogło uczęszczać tylko zdrowe dziecko, bez jakichkolwiek oznak chorobowych typu katar, kaszel, lub zgłaszane złe samopoczucie,

5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dzieci do żłobka zobowiązani są zachować dystans społeczny w odniesieniu do opiekunek jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 metry,

6. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej żłobka z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica 2 metry, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk),

7. Dzieci do żłobka są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe,

8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do żłobka,

9. W przypadku stwierdzenia u dziecka objawów które mogą sugerować chorobę zakaźną dziecko natychmiast zostaje odizolowane od pozostałych dzieci i przebywa w żłobkowym izolatorium, aż do momentu odbioru przez rodzica/opiekuna prawnego, który w trybie natychmiastowym jest wzywany do żłobka,

10. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora żłobka o zachorowaniu dziecka,

11. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka po przebytej chorobie zakaźnej zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych dzieci w żłobku,

12. Nie będą organizowane spacery poza teren żłobka